پیاده روی اربعین

پیاده روی اربعین

ستاد مردمی بزرگداشت پیاده روی اربعین حسینی با هدف ترویج این سنت حسنه و معرفی این شور میلیونی حسینی به همه جهان تشکیل شده است.

عکس تلگرام سایت اربعین

نذر کالایی و نقدی برای پیاده روی اربعین

آخرین مطالب

پربیننده ترین مطالب

مطالب پربحث‌تر

آخرین نظرات

مداحی "هلا بالزایر هلا علی ویاک"+صوت+متن+ترجمه فارسی

 

 

 

متن عربی این نوحه توسط سایت arbain.ir پیاد سازی و ترجمه شده است.

 

برای دانلود کلیک کنید

أبد والله ماننسه حسیناه  ( 4 بار تکرار )
به خدا قسم حسین را فراموش نخواهیم برد .
هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
هله بالزایر هله بالزایر
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
هله إبزوار أبوالسجاد
خوش آمدید ای زوار پدر سجاد ( یعنی امام حسین علیه السلام )  
مؤجرین انشاء الله
خدا اجرتان دهد
حُســـــــــــــــــــین
 هَلََََََه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
وإشرب اُمیه یزایر
و آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو
إشرب اُمیه یزایر
 آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو

 

هله بالزایر هله علی ویاک  ( دوبار تکرار )

 

خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

إحنه خدام الحسین و خدم للمشایه     
ما خدتگزار حسین و پیاده روندگان هستیم
خدم نتشرف نگول إحسین عدنه الغایه
خادمانی هستیم که شرف داریم ( افتخار می کنیم  ) بگوئیم حسین نزد ما غایت ( و هدف ) است .
حُســـــــــــــــــــین

بات یمنه شویه زایر یمنه علک رایه
 ای زائر قدری نزد ما بیتوته کن و در نزد ما پرچم را آویزان کن
للصبح کاعد الخادم گلنه إشرب مایه
تا خود صبح خدمتگزار بیدار می ماند درخواست می کنیم در نزد ما قدری آب بنوش
إنقدم الچای مهیله
چای باطعم هل تقدیم می کنیم
هله بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
إنقدم الچای مهیله
چای باطعم هل تقدیم می کنیم
هله بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
إشرب چویه یزایر واستریح الچای خادر ( دوبار تکرار )
کمی چای بنوش و خستگی درکن که چای دم کشیده  
هله بالزایر هله علی ویاک  ( دوبار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
هله بالزایر هله بالزایر
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
هله إبزوار أبوالسجاد
خوش آمدید ای زوار پدر سجاد ( یعنی امام حسین علیه السلام )  
مؤجرین انشاء الله
خدا اجرتان دهد
حیِـــــــــــدر

هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
 هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

  و إشرب اُمیه یزایر
 آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو
و إشرب اُمیه یزایر
 آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو
هَلَه بالزایر هله علی ویاک ( دوبار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
إتفضل إتغد یزایر الشکو تتغد وین
ای زائر کجا نهار می خوری بفرما نزد ما نهار میل کن
إنته لو مایمنه تاکل إحنه إلمن گاعدین
اگر تو در نزد ما غذا میل نکنی پس ما برای چه اینجا نشسته ایم
ما نوفی إشما نسوی
ما هرچه انجام دهیم باز آنچنان که شایسته است انجام ندادیم ( کوتاهی کردیم )      
إحنه مطلوبین دین
ما مدیون هستیم
فضل ماعدنه یزایر
ما فضل و برکتی از خود نداریم ای زائر
إلا من خیر الحسین
مگر از برکات (امام ) حسین علیه السلام

زایرالحسین إندللَه
هوای زائر امام حسین  را داریم [منت کش زوار امام حسین هستیم]
هَلََََََه بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر
زایرالحسین إندللَه
هوای زائر امام حسین  را داریم [منت کش زوار امام حسین هستیم]
هَلَه بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
إکل و إشبع ماعلیک و إحنه إنغسل إیدیک  ( دوبار تکرار )
برتوست که بخوری و سیر شوی و برماست که  دستان تو را شستشو دهیم

هَلَه بالزایر هله علی ویاک ( دوبار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
 
یا حُســـــــــــــــــــین ( چهار بار تکرار )
حُســـــــــــــــــــین

هَله بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

و إشرب اُمیه یزایر
 و آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو

و إشرب اُمیه یزایر
و آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو

هَلَه بالزایر هله علی ویاک ( دوبار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
 
بات یمنه هلیله زایر
زائر امشب نزد ما بیتوته کن
خل نکوم بخدمتک
اجازه بده ما به تو خدمت کنیم
و نوگف إستعداد کلنه
و همگی با آمادگی بایستیم
إحترام إلرایتِک
به احترام پرچم تو ( عقیده تو )
حُســـــــــــــــــــین

بات یمنه هلیله زایر
زائر امشب نزد ما بیتوته کن
خل نکوم بخدمتک
اجازه بده ما به تو خدمت کنیم
و نوگف إستعداد کلنه
و همگی با آمادگی بایستیم
إحترام إلرایتِـــــــــــــــــک
به احترام پرچم تو ( عقیده تو )
إبیوتنه کله إمفتحه نحسب ساعه ساعه إلجیتک
در خانه های ما همگی باز است و برای آمدن تو لحظه شماری می کنیم
نغسل إهدومک و تسبح ثم تاخذ راحتک
لباسهایت را شستشو می دهیم و خود آبتنی کنی و راحت باشی
بات عندک عائله
با خانواده بیتوته کن 
هله بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
بات عندک عائله
با خانواده بیتوته کن 
هله بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
ویاک نسوان و جهال یله یالزایر تعال ( دو بار تکرار )
زنان وکودکان همراه تو هستند زود باش بیا ای زائر
هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
هَلَه بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

هله بالزایر هله بالزایر
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
هله إبزوار أبوالسجاد
خوش آمدید ای زوار پدر سجاد ( یعنی امام حسین علیه السلام )  
مؤجرین انشاء الله
خدا اجرتان دهد
حُســـــــــــــــــــین

هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

هَلَه بالزایر هله علی ویاک 
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

و إشرب اُمیه یزایر
و آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو

إشرب اُمیه یزایر
 آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو
هَلَه بالزایر هله علی ویاک  ( دو بار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

اعذرنه عل التقصیر زایر
زائر ( محترم ) از هرگونه کوتاهی ما را ببخش
فدوه تنطینه العذر
فدایت شویم عذر تقصیر ما را بپذیر
کل مهایب کل زیاره تجی بینه تمر
در هر مناسبت  و زیارت که آمدی به ما هم سری بزن
یاتخذ عدنه وصیه إنخلد و بکل عصر
وصیت ما  را بگیر که جاویدان است در هرعصر و زمان 

کلنه خدامک نخدمک لو یمر بینه شیمر ( دو بار تکرار ) 
همگی ما خادمان تو هستیم هرچه بادا باد
إلدعاء نحتاج إله
ما نیازمند دعا هستیم 
هله بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی
إلدعاء نحتاج إله
ما نیازمند دعا هستیم 
هله بالزایر هله
خوش آمدی ای زائر خوش آمدی

خا مو تنسه الدعاء من تطب إلکربله ( دو بار تکرار )
مبادا هنگام ورود به کربلا دعا را فراموش کنی
 
هله بالزایر هله علی ویاک  ( دوبار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

هله بالزایر هله علی ویاک
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
حیــــــــــــــــــــــدر

مَشی جای إلکربله علی ویاک 
پای پیاده آمدی (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

هله بالزایر هله علی ویاک
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )

إشرب اُمیه یزایر
 آبی بنوش ای زائر    
بات یمنه و روح باچر
در نزد ما بیتوته کن و فردا راهی شو

هله بالزایر هله علی ویاک  ( دوبار تکرار )
خوش آمدی ای زائر (  دست ) علی همراهت ( علی نگهدارت )
 

نظرات  (۵)

ممنونم
بابت این شعر و مداحی
من خاطرات خیلی خوبی با این دارم
کلی من رو بردید تو حس اون دوران
اخه من اولین بار با عشقم با هم (ک الان همسرم هست) با هم اربعین پیاده رفتیم کربلا
خیلی خوب بود
خیلی خوب...
نمیدونید چقدر لذت بخش بود با عشقش آدم بره پای پیاده زیارت عشق همه عالم(حضرت حسین بن علی)
خدا بهتون اجر آخرتی بده
ممنونم

سلام ممنون عالی بود.گوش دادم و به یاد اونروزا اشک ریختم

دمتون گرم عالی بود
۲۳ شهریور ۹۱ ، ۱۲:۴۱ ریزه خوار خوان مولا
سلام
خیلی خیلی زیباست.
تجدید خاطره شد و بیاد پیاده روی ایام اربعین افتادم و نحوه پذیرایی و تکلم میزبانان و موکب داران به این کلمات زیبا.

ایشالله اربعین در کربلا رزق شما و من و همه عاشقان هر ساله باشه.
سلام علیکم
از سایتتون خیلی خوشم اومده...خیلی حال و هوای آدمو عوض میکنه...
مخصوصاً با این مداحی های قشنگی که پخش میشه...
یه درخواستی ازتون داشتم، اگه میشه کنار این سه مداحی قشنگ، مداحی عربی دیگه ای هم که خونده میشه رو بذارید...همون که خوشامد به زائران میگه...خیلی دلنشینه...
پیشاپیش تشکر میکنم؛

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی